Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Praktijk Sweet Harmony: de opdrachtnemer Sweet Harmony gevestigd te (1311 RA) Almere, aan de Benny Goodmanstraat 36. Praktijk Sweet Harmony gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van zijn diensten.

– opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de overeenkomst schriftelijk is aangegaan (of mondeling/schriftelijk heeft aangevraagd) tot het laten verrichten van diensten door Praktijk Sweet Harmony.

– diensten: alle door Praktijk Sweet Harmony aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training, therapie en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

– coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

– partijen: iedere (rechts)persoon of organisatie die met Praktijk Sweet Harmony een overeenkomst is aangegaan, waaronder opdrachtgever en coachee.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Praktijk Sweet Harmony diensten aanbiedt of levert. Van deze voorwaarden kan slechts geldig worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 2. Niet alleen Praktijk Sweet Harmony maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Praktijk Sweet Harmony uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Offertes

 1. Alle gemaakte offertes van Praktijk Sweet Harmony zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Praktijk Sweet Harmony is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Praktijk Sweet Harmony beschikbare informatie. Opdrachtgever verklaart alle gegevens en informatie zo volledig mogelijk en naar waarheid aan Praktijk Sweet Harmony te hebben verstrekt.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met Praktijk Sweet Harmony gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Praktijk Sweet Harmony gehouden is zijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen door Praktijk Sweet Harmony verlangd kan worden. Praktijk Sweet Harmony zal de richtlijnen en gedragsregels van de organisaties RBCZ, NBVH en SCAG naar beste inzicht en vermogen naleven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Praktijk Sweet Harmony het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Praktijk Sweet Harmony aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Praktijk Sweet Harmony worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Praktijk Sweet Harmony zijn verstrekt, heeft Praktijk Sweet Harmony het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Praktijk Sweet Harmony is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Praktijk Sweet Harmony is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Praktijk Sweet Harmony kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Contractduur en opzegging

 1. De overeenkomst tussen Praktijk Sweet Harmony en opdrachtgever kan niet worden opgezegd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Als tussen partijen is afgesproken dat de overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd dan dienen partijen ten minste rekening te houden met een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Praktijk Sweet Harmony zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Praktijk Sweet Harmony de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Praktijk Sweet Harmony daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door Praktijk Sweet Harmony niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover Auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Praktijk Sweet Harmony ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Praktijk Sweet Harmony houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Praktijk Sweet Harmony behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Facturen

 1. Praktijk Sweet Harmony factureert per sessie, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde en voor zover niet anders is overeengekomen worden de facturen van Praktijk Sweet Harmony berekend aan de hand van de door opdrachtgever voor akkoord getekende overeenkomst. Deze overeenkomst is bindend voor de opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden er op toe te zien dat de overeenkomst is voorzien zijn (volledige) juiste naam, adres en woonplaats -gegevens en de gemaakte afspraken. Tevens kan van opdrachtgever worden verlangd dat hij of zij een (kopie) KVK-uittreksel overlegd.
 3. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn in het tweede lid omschreven verplichtingen, is Praktijk Sweet Harmony gerechtigd op een door Praktijk Sweet Harmony te bepalen redelijke wijze de facturen te berekenen.

 

Artikel 10. Betaling

 1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Praktijk Sweet Harmony binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, zal Praktijk Sweet Harmony de opdrachtgever eerst in gebreke stellen. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Praktijk Sweet Harmony gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke (handels)rente.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Als van Praktijk Sweet Harmony meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Praktijk Sweet Harmony zijn extra gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 11. Incassokosten

 1. Ingeval Praktijk Sweet Harmony om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Praktijk Sweet Harmony aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door Praktijk Sweet Harmony verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Praktijk Sweet Harmony.
 2. De aansprakelijkheid van Praktijk Sweet Harmony is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 5. Elke aansprakelijkheid van Praktijk Sweet Harmony voor bedrijfsschade of andere (in)directe schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 13. Annulering / beëindiging van de overeenkomst

 1. Elke opdracht eindigt op vermelde datum zoals overeengekomen in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Praktijk Sweet Harmony.
 2. Praktijk Sweet Harmony heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, therapie, begeleidings- of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Praktijk Sweet Harmony betaalde bedrag.
 3. De opdrachtgever voor een cursus, training, therapie, begeleidings- of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 4. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, therapie, begeleidings- of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, therapie, begeleidings-of coachingstraject te voldoen.
 5. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, therapie, begeleidings- of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
 6. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, therapie, begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Praktijk Sweet Harmony, anders rechtvaardigen.
 7. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Praktijk Sweet Harmony gerechtigd om 50% van het volledige tarief in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 8. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Praktijk Sweet Harmony wordt aan Praktijk Sweet Harmony toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Praktijk Sweet Harmony uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

 

Artikel 15. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen Praktijk Sweet Harmony en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

 

Artikel 16. Slotbepaling

 1. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Praktijk Sweet Harmony.